StraSpace Planlama ve Danışmanlık

StraSpace

 

StraSpace, mekana stratejik müdahalelerde bulunmayı amaçlamaktadır. StraSpace'in faaliyetleri 4 alanda yoğunlaşmaktadır: (1) her ölçekte mekansal, ekonomik ve sosyal kalkınma planları, (2) çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi, (3) ekonomik durum tespiti ve fizibilite hazırlanması, (4) proje geliştirme ve hibe danışmanlığı. StraSpace, önde gelen kurum ve kuruluşlarla çalışmayı, stratejik, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunmayı ve sorunları anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

StraSpace, en temel kaynağının iyi eğitimli ve deneyimli insan kaynağı olduğunun farkındadır. StraSpace ekibi yaklaşık 20 yıldır başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan ve çeşitli sektörlerdeki müşterilerle çalışmaktadır.

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri, eğilimleri ve gereksinimleri sürekli ve yakından izleyerek ve teknolojilerden yararlanarak kendini ve yaklaşımlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. StraSpace, yapılı çevreye değer katarak kentsel ve kırsal çevrenin kalitesini artırmayı ve doğayı korumayı hedeflemektedir.

StraSpace daha fazla küresel ortaklık kurmayı amaçlamaktadır.

 

•    Mekansal, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planları.

 

•    Güvenli ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim.

 

•    Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirmesi.

 

•    Ekonomik ve Finansal Durum Tespiti ve Fizibilite.

 

•    Proje Geliştirme ve Hibe Danışmanlığı.

 

HİZMETLERİMİZ

PLANLAMA

StraSpace, aşağıdaki alanlarda araştırma ve analizler yapar ve etkili plan ve politikalar üretir:


 
Devamı...
ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

StraSpace, yerel ve uluslararası (Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensipleri, AYB veya diğer kredi veren kurumlar gibi) düzenlemelere göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi yapmaktadır.

Devamı...
EKONOMİK VE FİNANSAL DURUM TESPİTİ VE FİZİBİLİTE

StraSpace teknik, ekonomik, finansal, sosyal ve çevresel bilgileri toplar ve analiz eder, mevcut durum hakkında bilgi sağlar ve mevcut veya potansiyel/ gelecekteki riskleri belirler.
Devamı...
PROJE GELİŞTİRME VE HİBE DANIŞMANLIĞI

StraSpace kurumların potansiyeli ve ihtiyaçlarına yönelik ve açık hibe çağrılarıyla uyumlu mekansal, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik her türlü proje fikiri geliştirme aşamasından...
Devamı...

PLANLAMA

StraSpace, aşağıdaki alanlarda araştırma ve analizler yapar ve etkili planlama ve politikalar üretir:

 

 • Ülke Ölçeğinde Master Planlar

StraSpace, titiz analizlere ve önceliklere dayanan çeşitli sektörler için Ülke Ölçeğinde Master Planlar hazırlar.

 

 • Bölgesel Kalkınma Planları

StraSpace, Bölgesel Kalkınma Planları için etkili politikalar oluşturmada içsel ve dışsal politikalarla desteklediği benzersiz yaklaşımı kullanmaktadır.

StraSpace, sosyo-ekonomik kalkınmayı amaçlayan, sektörel hedefleri tanımlayan, titiz analizlere ve Ulusal Kalkınma Planına, Ülke ölçeğinde master planlara ve önceliklere dayalı olarak bölgelere yönelik vizyon ve stratejiler içeren Bölgesel Kalkınma Planları geliştirmektedir.

 

 • Çevre Düzeni Planları

StraSpace, çeşitli ölçeklerde Çevre Düzeni Planları hazırlamaktadır.

 

 • Bütünleşik Kentsel Gelişim Stratejileri

StraSpace, belirli kentsel konular veya kentsel alanlar için bütünleşik geliştirme stratejileri üretmektedir.

 

 • Planlama ve Finansal Politikalar

StraSpace, bir kuruluşun mevcut politika ve araçlarının örneğin yasal çerçevenin, finansal ve kurumsal kapasitelerin planlama politikasının veya stratejilerini desteklemesi için çalışmalar yürütür.

 

 • Deprem (Sakınım) Master Planları

StraSpace, sektörel risk analizi, risk tahmini ve kentsel risk yönetimi ve fiziksel müdahaleler (kentsel dönüşüm ve müdahale alanları vb.), organizasyon ve finans modeli dahil olmak üzere kapsamlı risk azaltma stratejileri sunmaktadır.

 

 • Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejileri

StraSpace, kapsamlı analize ve katılımcı modele dayanan sosyal ve ekonomik kalkınma stratejileri geliştirmektedir.

 

 • Kentsel Dönüşüm Stratejileri

StraSpace, fiziksel dönüşümü iyi planlama, kentsel tasarım ve kent ekonomisi ile birlikte ele alan katılımcı kentsel dönüşüm stratejileri geliştirmektedir.

 

 • Kentsel Sorunlar ve Sosyo-Ekonomi Araştırmaları

StraSpace, şehirlerin fiziki ve ekonomik evrimi, kentsel ekonomiler, kentsel gelişim modelleri ve kentlerin sosyo-ekonomik coğrafyası dahil olmak üzere bir dizi konuya ilişkin araştırmalar yürütmekte ve koordine etmektedir.

 

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

StraSpace çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanmaktadır ve proje özelinde veri tabanı ve tematik haritalar hazırlamaktadır.

 

 

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

StraSpace, yerel ve uluslararası (Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensipleri, AYB veya diğer kredi veren kurumlar gibi) düzenlemelere göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi yapmaktadır. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi, planlanan müdahalelerin (politikalar, programlar, planlar, projeler) ve müdahalelerin getirdiği sosyal değişim süreçlerinin hem olumlu hem de olumsuz çevresel ve sosyal sonuçlarının analiz edilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi süreçlerini içerir.

 

 • Çevresel ve Sosyal İzleme

StraSpace ayrıca inşaat ve işletme öncesi ve sırasında izleme hizmetleri sunmaktadır.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

StraSpace, yerel ve uluslararası (Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensipleri, AYB veya diğer kredi veren kurumlar gibi) düzenlemelere göre iş sağlığı ve güvenliği yönetim planları hazırlamakta, uygulamaları izlemekte ve raporlamaktadır.

 

 

EKONOMİK VE FİNANSAL DURUM TESPİTİ VE FİZİBİLİTE

StraSpace teknik, ekonomik, finansal, sosyal ve çevresel bilgileri toplar ve analiz eder, mevcut durum hakkında bilgi sağlar ve mevcut veya potansiyel / gelecekteki riskleri belirler.

StraSpace, enerji, altyapı, ulaşım, sağlık yatırımları ve gayrimenkul geliştirme gibi çeşitli sektörler için Ekonomik ve Finansal Durum Tespiti ve Kapasite Tespiti çalışmaları sunmaktadır.

 

 • Finansal ve Ekonomik Fizibilite

StraSpace ayrıca enerji, altyapı, ulaşım, sağlık yatırımları ve gayrimenkul geliştirme gibi çeşitli sektörler için Finansal ve Ekonomik Fizibilite Çalışmaları sunmaktadır.

 

 • Kreditör Danışmanlığı

StraSpace, çeşitli senaryolar altında yüksek kaliteli durum tespiti ile kredi verenleri karar süreçlerinde destekler.

 

 

 

PROJE GELİŞTİRME VE HİBE DANIŞMANLIĞI

StraSpace kurumların potansiyeli ve ihtiyaçlarına yönelik ve açık hibe çağrılarıyla uyumlu mekansal, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik her türlü proje fikiri geliştirme aşamasından izleme ve değerlendirilmesine kadar olan süreçleri kapsayacak şekilde aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak üzere hizmet sunmaktadır.

 • Proje Geliştirme

 • Proje Uygulama

 • Bütçe Yönetimi

 • Eğitimler

 • İzleme ve Değerlendirme

 

 

REFERANSLARIMIZ

 

TAMAMLANAN PROJELERDEN BAZILARI:

 • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi: Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı için Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu -EPTİSA ile birlikte (Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir)

 • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi: Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İçin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu -EPTİSA ile birlikte (Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir)

 

DEVAM EDEN PROJELERDEN BAZILARI:

 • Diyarbakır İli Sur İlçesi Suriçi Bölgesi ve Çevresi Riskli Alanda Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projeleri ile Belirlenen Kullanım Türü ve Yapılaşma Koşulları Kapsamında Geliştirilen Yeniden Yapım, Onarım, Restorasyon, Rekonstrüksiyon ve Rekreasyon Projeleri İle Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi (KMED) Raporu Hazırlanması -REGİO ile birlikte (Raporun sunulacağı nihai makam UNESCO, Dünya Miras Merkezi)

 • Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Projesi Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi (KMED) Raporu -REGİO ile birlikte (Raporun sunulacağı nihai makam UNESCO, Dünya Miras Merkezi)

 • Sürdürülebilir Şehirler Projesi Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Yönetim Sistemleri Seçili Büyükşehir Belediyeleri İçin Mevcut Durum Tespiti -2 -EPTİSA ile birlikte (Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir)

 • Tacikistan Ulusal Afet Risk Yönetimi Projesi: Doğal Tehlikeleri Yönetmek ve Kayıpları Azaltmak için Kapasite Güçlendirme Projesi -EPTİSA ile birlikte (Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmektedir)

İLETİŞİM

Adres:  Konutkent Mahallesi 3035. Cadde No:74

Suit Tower B Blok No:80

Çankaya/ANKARA

Telefon:  +90 312 939 40 78

               +90 542 536 34 57

Eposta:    info@straspace.com

 

WYSIWYG Web Builder